Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, châu Âu hè 2015

Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (12) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (13) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (14) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (15) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (16) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (17) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (18) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (19) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (20) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (21)