Liên hiệp KHCN tin học ứng dụng UIA quyết định chuyển đổi Viện NC và UD Năng lượng Cảm xạ thành Viện NC và UD Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm

Quyết định chuyển đổi thành Viện NC và UD Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm

Quyết định chuyển đổi thành Viện NC và UD Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm