Thầy Dư Quang Châu dạy Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, châu Âu 2015

Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (22) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (23) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (24) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (25) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (26) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (27) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (28) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (29) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (30) Y mao mach Du Quang Chau Thap Chi Lien Tam Chuom gan Cap da dieu ky 17 (31)

Châu Âu mùa hè 2015, chuyến đi Châu Âu của thầy Dư Quang Châu – hình ảnh tại lớp Y mao mạch Thập Chie Liên Tâm.