Bế giảng Lớp Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, thầy Dư Quang Châu Dubi 2016

DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (11)

Đại sứ Trương Mạnh Sơn biểu dương bác sĩ Dư Quang Châu về công lao phổ biến Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm ra thế giới giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tiệc bế giảng khóa học Y mao mạch TCLT tại Dubi 6/7/2016.

DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (1) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (4) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (5) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (6) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (7) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (8) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (9) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (10) DUBI Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (12)