CHƯƠNG TRÌNH TẠI ÚC CHÂU – Y MAO MẠCH THẬP CHỈ LIÊN TÂM

Thời gian từ ngày 03/9/2016 đến ngày 14/9/2016
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật Y mao mạch – Thập Chỉ Liên Tâm.
Thực hành và thầy Dư Quang Châu hướng dẫn học viên chữa bệnh cho người nhà và cộng đồng.
Học viên sẽ trở thành thầy thuốc cho gia đình và chính mình, học và thực hành tại chỗ các kỹ thuật độc đáo, đơn giản mà hiệu quả, cải thiện các chứng bệnh: