Đau lưng lâu năm, bớt 80% sau ít phút thực hành dưới sự hướng dẫn của thầy Dư Quang Châu tại lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, Frankfurt, 23/7/2016

Frankfurt, 23/7/2016, tại lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, báo cáo học viên về việc đau lưng lâu năm, bớt 80% sau ít phút thực hành dưới sự hướng dẫn của thầy Dư Quang Châu