Thập Chỉ Đạo Thốn Chung, Đắc Trung, Khô Lư (Nguyễn Văn Hoá)