Thập Chỉ Đạo Khô Giáo, Mạnh Thế, Trung Nhĩ, Mạnh Án, Khô Ngu, Mạch Nhĩ (Nguyễn Văn Hoá)