Ly Kỳ cách chữa ĐAU KHUỶU TAY, Danh Y đất Việt, Bác sỹ Dư Quang Châu 2017