Lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm, châu Âu 2016

chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY Munich (1) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY Munich (2) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (1) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (2) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (3) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (4) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (5) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (6) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (7) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (9) chau Au Y mao mach Thap Chi Lien Tam Du Quang Chau Chuom gan CAP DA DIEU KY 2016 (10)

Châu Âu hè 2016, hìh ảnh được ghi tại Lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm do thầy Dư Quang Châu trực tiếp hướng dẫn.