Tiếu lý phi đao

Tiểu lý phi đao là DỤNG CỤ ĐÁNH GIÓ BẰNG SỪNG, day huyệt và khai thông.