HUYỆT VÙNG CHÂN – KHÔ KHỐC GIỮA

huyet-vung-chan-kho-khoc-giua-1

VT :  Tại đỉnh giữa mắt cá chân trong và ngoài.

GP :  . Khô khốc giữa 1 (Ngoài) : Dưới huyệt là đầu dưới xương mác và xương gót chân.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.

. Khô khốc giữa 2 (Trong) : Dưới huyệt là đầu dưới xương chầy và xương gót chân.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4 hoặc L5.

TD :  Trị rối loạn vận động mắt lé (lác), mắt trợn ngược, mắt lúc nào cũng nhìn xuống…).

CB :  Kích thích nhẹ, không mạnh, không nhiều.

+ Mắt lé (lác): Day bật theo chiều vào hoặc ra tùy mắt lác () vào trong hoặc ra ngoài, nhưng luôn theo chiều nghịch với vị trí bị lác: đẩy vào trị mắt lác ra và ngược lại…

+ Mắt nhìn ngược lên : nắm 2 Khô khốc giữa rồi dùng thủ pháp kéo (vuốt) xuống.

+ Mắt nhìn xuống : nắm 2 Khô khốc giữa rồi dùng thủ pháp đẩy (day) lên.

GC :  Tương đương vị trí huyệt Ngoại lõa tiêm (Khô khốc ngoài – 1) và Nội lõa tiêm (Khô khốc trong – 2) của Châm cứu.

 

Bảng tóm tắt huyệt Khô Khốc giữa

 

. Mắt lé (lác).

 

Day bật theo chiều vào hoặc ra tùy mắt lác () vào trong hoặc ra ngoài, nhưng luôn theo chiều nghịch với vị trí bị lác: đẩy vào trị mắt lác ra và ngược lại…
. Mắt nhìn ngược lên. Nắm 2 Khô khốc giữa rồi dùng thủ pháp kéo (vuốt) xuống.
. Mắt nhìn xuống. nắm 2 Khô khốc giữa rồi dùng thủ pháp đẩy (day) lên.