Đau khớp gối, khóa mở van tĩnh mạch, thầy Dư Quang Châu hướng dẫn Y mao mạch TCLT, Frankfurrt 2016

Frankfurrt 2016, thầy Dư Quang Châu hướng dẫn thực hành chữa đau khớp gối, khoá mở van tĩnh mạch tại lớp học Y mao mạch Thập Chỉ Liên Tâm.